skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design.(Report)

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci L. ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), p.1515(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...