skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Synergistic effect of carbon microstructure and topography of Ti[O.sub.2] nanorod arrays on hemocompatibility of carbon/Ti[O.sub.2] nanorod arrays composites

Chen, Hong-Peng ; Chen, Hui-Ling ; Chen, Di-Hu ; Chen, Min

Journal of Materials Science, August 1, 2014, Vol.49(15), p.5299(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...