skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Knowledge sharing, intellectual capital and firm performance.(Report)(Author abstract)

Zhining Wang ; Nianxin Wang ; Huigang Liang

Management Decision, Feb, 2014, Vol.52(2), p.230-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-1747

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...