skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterisation and technical feasibility of using biomass bottom ash for civil infrastructures.(Report)

Cabrera, Manuel ; Galvin, Adela P. ; Agrela, Francisco ; Carvajal, Maria Dolores ; Ayuso, Jesus

Construction and Building Materials, May 15, 2014, Vol.58, p.234(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0618

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...