skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Freedom, form, and formlessness: Euripides' Bacchae and Plato's Republic.(Report)(Author abstract)

Saxonhouse, Arlene W.

American Political Science Review, 2014, Vol.108(1), p.88(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...