skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dispersible exfoliated zeolite nanosheets and their application as a selective membrane.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Varoon, Kumar ; Zhang, Xueyi ; Elyassi, Bahman ; Brewer, Damien D. ; Gettel, Melissa ; Kumar, Sandeep ; Lee, J. Alex ; Maheshwari, Sudeep ; Mittal, Anudha ; Sung, Chun - Yi ; Cococcioni, Matteo ; Francis, Lorraine F. ; Mccormick, Alon V. ; Mkhoyan, K. Andre ; Tsapatsis, Michael

Science, Oct 7, 2011, Vol.334(6052), p.72(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...