skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of genetically modified organisms by pyrosequencing on a portable photodiode-based bioluminescence sequencer

Song, Qinxin ; Wei, Guijiang ; Zhou, Guohua

Food Chemistry, July 1, 2014, Vol.154, p.78(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...