skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Morphologies and plane indices of pyramid patterns on wet-etched patterned sapphire substrate

Chen, Yu - Chung ; Lin, Bo - Wen ; Hsu, Wen - Ching ; Wu, Yewchung Sermon

Materials Letters, March 1, 2014, Vol.118, p.72(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-577X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...