skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-scale metabolic reconstructions of multiple Escherichia coli strains highlight strain-specific adaptations to nutritional environments.(SYSTEMS BIOLOGY)(Report)(Author abstract)

Monk, Jonathan M. ; Charusanti, Pep ; Aziz, Ramy K. ; Lerman, Joshua A. ; Premyodhin, Ned ; Orth, Jeffrey D. ; Feist, Adam M. ; Palsson, Bernhard O.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Dec 10, 2013, Vol.110(50), p.20338(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...