skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ivermectin blocks the nuclear location signal of parvoviruses in crayfish, Cherax quadricarinatus

Nguyen, Kim Y. ; Sakuna, Kitikarn ; Kinobe, Robert ; Owens, Leigh

Aquaculture, Jan 15, 2014, Vol.420-421, p.288(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-8486

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...