skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of polyacrylonitrile on triethylene glycol diacetate-2-propenoic acid butyl ester gel polymer electrolytes with interpenetrating crosslinked network for flexible lithium ion batteries

Wang, Qiujun ; Song, Wei-Li ; Fan, Li-Zhen ; Shi, Qiao

Journal of Power Sources, Nov 1, 2015, Vol.295, p.139(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...