skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructure evolution during high strain rate tensile deformation of a fine-grained AZ91 magnesium alloy

Chai, Fang ; Zhang, Datong ; Zhang, Weiwen ; Li, Yuanyuan

Materials Science & Engineering A, Jan 10, 2014, Vol.590, p.80(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...