skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prenylome profiling reveals S-farnesylation is crucial for membrane targeting and antiviral activity of ZAP long-isoform.(IMMUNOLOGY)(Report)(Author abstract)

Charron, Guillaume ; Li, Melody M. H. ; Macdonald, Margaret R. ; Hang, Howard C.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 2, 2013, Vol.110(27), p.11085(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...