skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Expanded use of sense codons is regulated by modified cytidines in tRNA.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Cantara, William A. ; Murphy, Frank V. , Iv ; Demirci, Hasan ; Agris, Paul F.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 2, 2013, Vol.110(27), p.10964(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...