skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Genome-scale CRISPR-Cas9 knockout screening in human cells.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Shalem, Ophir ; Sanjana, Neville E. ; Hartenian, Ella ; Shi, Xi ; Scott, David A. ; Mikkelsen, Tarjei S. ; Heckl, Dirk ; Ebert, Benjamin L. ; Root, David E. ; Doench, John G. ; Zhang, Feng

Science, Jan 3, 2014, Vol.343(6166), p.84(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...