skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Therapeutic effects of repetitive transcranial magnetic stimulation in an animal model of Parkinson's disease

Lee, Ji Yong ; Kim, Sung Hoon ; Ko, Ah - Ra ; Lee, Jin Suk ; Yu, Ji Hea ; Seo, Jung Hwa ; Cho, Byung Pil ; Cho, Sung - Rae

Brain Research, Nov 6, 2013, Vol.1536, p.290(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...