skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sulfonated poly(ether ether ketone) membranes containing pendent carboxylic acid groups and their application in vanadium flow battery

Chen, Dongju ; Li, Xianfeng

Journal of Power Sources, Feb 1, 2014, Vol.247, p.629(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7753

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...