skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

X-ray analysis of butirosin biosynthetic enzyme BtrN redefines structural motifs for AdoMet radical chemistry.(CHEMISTRY: BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Goldman, Peter J. ; Grove, Tyler L. ; Booker, Squire J. ; Drennan, Catherine L.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 1, 2013, Vol.110(40), p.15949(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...