skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advance human--machine interface automatic evaluation.(Report)

Gonzalez Calleros, Juan Manuel ; Guerrero Garcia, Josefina ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.387(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...