skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Recycled water sources influence the bioavailability of copper to earthworms.(Report)

Kunhikrishnan, Anitha ; Bolan, Nanthi S. ; Naidu, Ravi ; Kim, Won - Il

Journal of Hazardous Materials, Oct 15, 2013, Vol.261, p.784(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...