skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dehydration‐induced damage and deformation in gypsum and implications for subduction zone processes

Brantut, N. ; Schubnel, A. ; David, E. C. ; Héripré, E. ; Guéguen, Y. ; Dimanov, A.

Journal of Geophysical Research: Solid Earth, March 2012, Vol.117(B3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2011JB008730

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...