skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mantle oddities: A sulphate fluid preserved in a MARID xenolith from the Bultfontein kimberlite (Kimberley, South Africa)

Giuliani, A. ; Phillips, D. ; Fiorentini, M. L. ; Kendrick, M. A. ; Maas, R. ; Wing, B. A. ; Woodhead, J. D. ; Bui, T. H. ; Kamenetsky, V. S.

Earth and Planetary Science Letters, August 15, 2013, Vol.376, p.74(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-821X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...