skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Session reliability of web systems under heavy-tailed workloads: an approach based on design and analysis of experiments.(Technical report)

Janevski, N. ; Goseva - Popstojanova, K.

IEEE Transactions on Software Engineering, August, 2013, Vol.39(8), p.1157(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0098-5589

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...