skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pricing the term structure with linear regressions

Adrian, Tobias ; Crump, Richard K. ; Moench, Emanuel

Journal of Financial Economics, Oct, 2013, Vol.110(1), p.110(29) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-405X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...