skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Characterizing the learning curve of the VBLaST-PT.sup.(c) (Virtual Basic Laparoscopic Skill Trainer)

Zhang, Likun ; Sankaranarayanan, Ganesh ; Arikatla, Venkata Sreekanth ; Ahn, Woojin ; Grosdemouge, Cristol ; Rideout, Jesse M. ; Epstein, Scott K. ; De, Suvranu ; Schwaitzberg, Steven D. ; Jones, Daniel B. ; Cao, Caroline G. L.

Surgical Endoscopy, Oct, 2013, Vol.27(10), p.3603(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...