skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ZrO.sub.2 (3Y) toughened WC composites prepared by spark plasma sintering

Zheng, Donghai ; Li, Xiaoqiang ; Li, Yuanyuan ; Qu, Shengguan ; Yang, Chao

Journal of Alloys and Compounds, Sept 25, 2013, Vol.572, p.62(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-8388

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...