skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Development of structural heterogeneities in a magnesium alloy processed by high-pressure torsion.(Report)

Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, May 25, 2011, Vol.528(13-14), p.4500(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...