skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Autoradiographic evaluation of [.sup.3H]CUMI-101, a novel, selective 5-HT.sub.1AR ligand in human and baboon brain.(Report)

Brain Research, April 24, 2013, Vol.1507, p.11(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8993

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...