skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epoxide as a precursor to secondary organic aerosol formation from isoprene photooxidation in the presence of nitrogen oxides.(ENVIRONMENTAL SCIENCES)(Author abstract)

Lin, Ying - Hsuan ; Zhang, Haofei ; Pye, Havala O. T. ; Zhang, Zhenfa ; Marth, Wendy J. ; Park, Sarah ; Arashiro, Maiko ; Cui, Tianqu ; Budisulistiorini, Sri Hapsari ; Sexton, Kenneth G. ; Vizuete, William ; Xie, Ying ; Luecken, Deborah J. ; Piletic, Ivan R. ; Edney, Edward O. ; Bartolotti, Libero J. ; Gold, Avram ; Surratt, Jason D.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 23, 2013, Vol.110(17), p.6718(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...