skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An oculomotor continuum from exploration to fixation.(NEUROSCIENCE)(Report)(Author abstract)

Otero - Millan, Jorge ; Macknik, Stephen L. ; Langston, Rachel E. ; Martinez - Conde, Susana

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 9, 2013, Vol.110(15), p.6175(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...