skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cortical response tracking the conscious experience of threshold duration visual stimuli indicates visual perception is all or none.(NEUROSCIENCE: PSYCHOLOGICAL AND COGNITIVE SCIENCE)(Author abstract)

Sekar, Krithiga ; Findley, William M. ; Poeppel, David ; Llinas, Rodolfo R.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 2, 2013, Vol.110(14), p.5642(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...