skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long-term effects of Individual Development Accounts on postsecondary education: Follow-up evidence from a randomized experiment.(Clinical report)

Grinstein - Weiss, Michal ; Sherraden, Michael ; Gale, William G. ; Rohe, William M. ; Schreiner, Mark ; Key, Clinton

Economics of Education Review, April, 2013, Vol.33, p.58(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-7757

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...