skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accuracy of the staggered-grid finite-difference method of the acoustic wave equation for marine seismic reflection modeling.(Report)

Qian, Jin ; Wu, Shiguo ; Cui, Ruofei

Chinese Journal of Oceanology and Limnology, Jan, 2013, Vol.31(1), p.169(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0254-4059

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...