skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new screw theory method for the estimation of position accuracy in spatial parallel manipulators with revolute joint clearances

Frisoli, A ; Solazzi, M ; Pellegrinetti, D ; Bergamasco, M

Mechanism and Machine Theory, 2011, Vol.46(12), pp.1929-1949 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-114X ; E-ISSN: 1873-3999 ; DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2011.07.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...