skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immunoglobulin domains in Escherichia coli and other enterobacteria: from pathogenesis to applications in antibody technologies.(Report)

Bodelón, Gustavo ; Palomino, Carmen ; Fernández, Luis Ángel;

FEMS Microbiology Reviews, March, 2013, Vol.37(2), p.204(47) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-6445

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...