skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mineralogy of Fe-Precipitates and Their Role in Metal Retention from an Acid Mine Drainage Site in India.(Report)

Sahoo, P. K. ; Tripathy, S. ; Panigrahi, M. K. ; Equeenuddin, Sk. Md.

Mine Water and the Environment, Dec, 2012, Vol.31(4), p.344(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...