skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Integrating Paleobiology, Archeology, and History to Inform Biological Conservation.(Report)

Rick, Torben C. ; Lockwood, Rowan

Conservation Biology, Feb, 2013, Vol.27(1), p.45(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0888-8892

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...