skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biodegradation of polyvinyl alcohol by Flammulina velutipes in an unsubmerged culture

Tsujiyama, Sho - Ichi ; Nitta, Tomoko ; Maoka, Takashi

Journal of Bioscience and Bioengineering, July, 2011, Vol.112(1), p.58(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...