skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Eye tracking to explore attendance in health-state descriptions

Selivanova, Anna ; Krabbe, Paul F M

PloS one, 2018, Vol.13(1), pp.e0190111 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29304046 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0190111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...