skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dynamical fingerprints for probing individual relaxation processes in biomolecular dynamics with simulations and kinetic experiments.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Noe, Frank ; Doose, Soren ; Daidone, Isabella ; Lollmann, Marc ; Sauer, Markus ; Chodera, John D. ; Smith, Jeremy C.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 22, 2011, Vol.108(12), p.4822(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...