skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brain responses to handwritten and printed letters differentially depend on the activation state of the primary motor cortex

Wamain, Yannick ; Tallet, Jessica ; Zanone, Pier - Giorgio ; Longcamp, Marieke

Neuroimage, Nov 15, 2012, Vol.63(3), p.1766(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...