skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Capacity of multiple-input multiple-output quantum depolarizing channels.(Report)

Hailin Xiao ; Shan Ouyang

Journal of Applied Physics, August 1, 2012, Vol.112(3), p.034903-1-034903-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8979

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...