skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploding the legend of TV advertising and price promotions: the proper mix of price, in-store, and TV for maximum short- and long-term ROI.(Report)

Harvey, Bill ; Herbig, Terese ; Keylock, Matthew ; Aggarwal, Ritesh ; Lerner, Nina

Journal of Advertising Research, Sept, 2012, Vol.52(3), p.339(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8499

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...