skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of high pressure treatment on ovotransferrin.(Report)

Acero - Lopez, Alexandra ; Ullah, Aman ; Offengenden, Marina ; Jung, Stephanie ; Wu, Jianping

Food Chemistry, Dec 15, 2012, Vol.135(4), p.2245(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...