skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A periciliary brush promotes the lung health by separating the mucus layer from airway epithelia.(RESEARCH ARTICLE)(Report)(Author abstract)

Button, Brian ; Cai, Li - Heng ; Ehre, Camille ; Kesimer, Mehmet ; Hill, David B. ; Sheehan, John K. ; Boucher, Richard C. ; Rubinstein, Michael

Science, August 24, 2012, Vol.337(6097), p.937(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...