skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Camouflage and display for soft machines.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Morin, Stephen A. ; Shepherd, Robert F. ; Kwok, Sen Wai ; Stokes, Adam A. ; Nemiroski, Alex ; Whitesides, George M.

Science, August 17, 2012, Vol.337(6096), p.828(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...