skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The development of hardness homogeneity in a Cu-Zr alloy processed by equal-channel angular pressing.(Report)

Wongsa - Ngam, Jittraporn ; Kawasaki, Megumi ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.526(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...