skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of [gamma]-secretase using synthetic antibodies.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)

Zhang, Xulun ; Hoey, Robert J. ; Lin, Guoqing ; Koide, Akiko ; Leung, Brenda ; Ahn, Kwangwook ; Dolios, Georgia ; Paduch, Marcin ; Ikeuchi, Takeshi ; Wang, Rong ; Li, Yue - Ming ; Koide, Shohei ; Sisodia, Sangram S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 29, 2012, Vol.109(22), p.8534(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...