skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Short Overview of Measures for Securing Water Resources for Irrigated Crop Production.(Report)

Jensen, C. R. ; Orum, J. E. ; Pedersen, S. M. ; Andersen, M. N. ; Plauborg, F. ; Liu, F. ; Jacobsen, S.-E.

Journal of Agronomy and Crop Science, 2014, Vol.200(5), p.333(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0931-2250 ; DOI: 10.1111/jac.12067

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...