skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Disability-related risks

Neumann, Peter ; Byrne, Michael

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Aug 2005, p.144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782 ; E-ISSN: 15577317 ; DOI: 10.1145/1076211.1076251

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...